Browsing by Subject Chemistry

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 34 to 53 of 75
 • 05050003066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Vân;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2017)

 • Chương 1: Trong chương này chúng tôi đã tổng quan được một số cơ sở lí luận làm cơ sở cho đề tài nghiên cứu : - Những vấn đề lí luận cơ bản về năng lực và phát triển năng lực cho HS THPT - Những vấn đề lí luận cơ bản về năng lực GQVĐ và việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT - Quan điểm về đổi mới PPDH ở trường phổ thông và việc áp dụng một số PPDH tích cực vào trong DH. Cơ sở lí luận phương pháp DH phát hiên và giải quyết vấn đề, phương pháp DH đàm thoại phát hiện và phương pháp DH theo góc - Tiến hành điều tra thực trạng phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT thông qua DH môn hóa học qua phiếu điều tra GV và HS ở 2 trường THPT Thượng Cát, THPT Phạm Hồng Thái thuộc TP Hà Nội...

 • 05050003056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Việt Hưng;  Advisor: Phạm, Văn Hoan (2017)

 • 1. Trình bày những cơ sở lí luận về phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hóa học. Những định hướng và đổi mới phương pháp dạy học hóa học, đồng thời đánh giá thực trạng dạy học hóa học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh ở một số trường THPT của tỉnh Hưng Yên. 2. Trên cơ sở nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, các tài liệu hướng dẫn dạy học môn Hóa học, các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, chúng tôi đã thiết kế được một số chủ đề dạy học tích hợp nội dung “Axit cacboxylic” – Hóa học 11. Để khẳng định tính đúng đắn, cần thiết, ý nghĩa khoa học và xác định tính thực tiễn của đề tài, đồ...

 • 05050003067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Văn Hoan (2017)

 • Chương 1: Ở nội dung của chương 1, luận văn đã trình bày được các nội dụng: - Những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng của DHTH bao gồm: Cơ sở lí luận về tích hợp và DHTH, khái niệm và qui trình xây dựng chủ đề DHTH, các PPDH thường dùng trong DHTH, khái niệm, tiêu chí và phương pháp kiểm tra đánh giá NL GQVĐ và ST. - Đưa ra kết quả điều tra thực trạng DHTH ở một số trường THPT của tỉnh Bắc Ninh. Phân tích số liệu điều tra thực trạng về dạy học ở một số trường THPT tỉnh Bắc Ninh chúng tôi nhận thấy việc DHTH và phát triển năng lực GQVĐ cho HS còn nhiều bất cập trong giai đoạn hiện nay. Dạy học TH là một xu hướng dạy học nhằm phát triển NL người học. Đó chính là những cơ sở ...

 • 05050003046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hương;  Advisor: Đào, Thị Việt Anh (2017)

 • Chương 1 của luận văn đã trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng của dạy học tích hợp bao gồm: Cơ sở lí luận về tích hợp và dạy học tích hợp, nguyên tắc và qui trình xây dựng chủ đề dạy học tích hợp, một số phương pháp dạy học thường dùng trong dạy học tích hợp, khái niệm, tiêu chí và phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực hợp tác. Chương 1 cũng đưa ra kết quả điều tra thực trạng dạy học tích hợp ở một số trường trung học phổ thông của tỉnh Nam Định. Dạy học theo chủ đề tích hợp là một xu hướng dạy học nhằm phát triển năng lực người học. Vì vậy, nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học theo chủ đề là vô cùng cần thiết vì nó là cơ sở cho các nhà Sư phạm Giáo dục v...

 • 05050003060.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hiên;  Advisor: Vũ, Thị Thu Hoài (2017)

 • Chương 1 Trong chương này, đề tài đã tổng quan những vấn đề cơ bản về cơ sở lí luận có liên quan đến phát triển NL THHH cho HS như: - Các NL chung, NL đặc thù đặc biệt đi sâu nghiên cứu NL THHH theo định hướng phát triển NL cho HS ở trường phổ thông. - Một số PPDH và kĩ thuật DH tích cực kết hợp với sử dụng TNHH nhằm phát triển NL THHH cho HS. Chúng tôi đã điều tra thực trạng việc sử dụng TN trong DHHH theo định hướng phát triển NLTHHH cho HS thông qua phiếu điều tra 60 GV và 1295 HS lớp 10 của 06 trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và huyện Mê Linh – Hà Nội. Qua đó, chúng tôi nhận thấy vấn đề hình thành và phát triển NL THHH cho HS tại những trường này vẫn chưa thực sự được q...

 • 05050003041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Hồng;  Advisor: Vũ, Thị Thu Hoài (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề cơ bản của đề tài bao gồm: - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực, làm rõ khái niệm, biểu hiện, vai trò của năng lực thực hành hóa học, các biện pháp kiểm tra đánh giá, các phương pháp dạy học tích cực trong việc hình thành và phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Điều tra thực trạng dạy và học của 54 GV và 2050 HS ở 4 trường THPT thuộc tỉnh Bắc Ninh và 2 trường THPT thuộc huyện Mê Linh- Thành phố Hà Nội về việc phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chương Sự điện li- Hóa học 11 làm cơ sở để...

 • 05050003061.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Liên;  Advisor: Phạm, Thị Kim Giang (2017)

 • Chương 1 Trong chương này, chúng tôi đã trình bày được: Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu, vai trò và một số quan điểm về dạy học tích hợp; khái niệm về năng lực, cấu trúc của năng lực, các phương pháp đánh giá năng lực; tổng quan về năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn gồm: Khái niệm, các thành tố vai trò và các tiêu trí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chúng tôi đã giới thiệu một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực theo quan điểm dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Đã tiến hành điều tra, phân tích thực trạng vận dụng quan điểm dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn ở một...

 • 05050003036.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Phạm, Thị Kim Giang (2017)

 • Chương 1 Trong chương 1 của luận văn, chúng tôi trình bày tổng quan một số cơ sở lí luận về năng lực, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong việc phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. Ngoài ra, chúng tôi đã điều tra, phân tích và đánh giá được tình trạng dạy học theo các chủ đề tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến vào thực tiễn trên 20 giáo viên và 800 học sinh ở trường THPT Trực Ninh và THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Nam Định. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy việc phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua dạy học các chủ đề tích hợp là rất cần thiết. Xuất phát từ nhữ...

 • 2414.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • Two-Photon Absorbing Materials and Two-Photon-Induced Chemistry -- Two-Photon Absorbing Photonic Materials: From Fundamentals to Applications -- Three-Dimensional Structuring of Resists and Resins by Direct Laser Writing and Holographic Recording

 • 2464.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • A.C. Grimsdale, K. Müllen: Bridged Polyphenylenes -- From Polyfluorenes to Ladder Polymers -- S.-A. Chen, H.-H. Lu, C.-W. Huang: Polyfluorenes for Device Applications -- W.W.H. Wong, A.B. Holmes: Poly(dibenzosilole)s -- P.-L.T. Boudreault, N. Blouin, M. Leclerc: Poly(2,7-Carbazole)s and Related Polymers -- S.-J. Liu, Y. Zhao, B.-X. Mi, W. Huang: Polyfluorenes with On-Chain Metal Centers -- J.U. Wallace, S.H. Chen: Fluorene-Based Conjugated Oligomers for Organic Photonics and Electronics -- A. Monkman, C. Rothe, S. King, F. Dias: Polyfluorene Photophysics -- M. Knaapila, M.J. Winokur: Structure and Morphology of Polyfluorenes in Solutions and the Solid State -- S. Kappaun, C. Slugovc, ...

 • 2465.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Brinson, H. F.; Brinson, L. C. (2008)

 • A mechanics perspective on the mathematics of viscoelasticity and a materials view of the physical mechanisms behind the polymer deformation processes, are provided by this book. The book fills a critical niche. Clearly written and well-organized, the volume includes an introduction to and mathematical description of the basic materials science of polymers, time-temperature-frequency dependence, and unique deformation mechanisms of polymers.

 • 2466.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Sawye, Linda C.; Grubb, David T.; Meyers, Gregory F. (2008)

 • Introduction to Polymer Morphology -- FundamentalsofMicroscopy -- ImageFormationin the Microscope

Browsing by Subject Chemistry

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 34 to 53 of 75
 • 05050003066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Vân;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2017)

 • Chương 1: Trong chương này chúng tôi đã tổng quan được một số cơ sở lí luận làm cơ sở cho đề tài nghiên cứu : - Những vấn đề lí luận cơ bản về năng lực và phát triển năng lực cho HS THPT - Những vấn đề lí luận cơ bản về năng lực GQVĐ và việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT - Quan điểm về đổi mới PPDH ở trường phổ thông và việc áp dụng một số PPDH tích cực vào trong DH. Cơ sở lí luận phương pháp DH phát hiên và giải quyết vấn đề, phương pháp DH đàm thoại phát hiện và phương pháp DH theo góc - Tiến hành điều tra thực trạng phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT thông qua DH môn hóa học qua phiếu điều tra GV và HS ở 2 trường THPT Thượng Cát, THPT Phạm Hồng Thái thuộc TP Hà Nội...

 • 05050003056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Việt Hưng;  Advisor: Phạm, Văn Hoan (2017)

 • 1. Trình bày những cơ sở lí luận về phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hóa học. Những định hướng và đổi mới phương pháp dạy học hóa học, đồng thời đánh giá thực trạng dạy học hóa học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh ở một số trường THPT của tỉnh Hưng Yên. 2. Trên cơ sở nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, các tài liệu hướng dẫn dạy học môn Hóa học, các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, chúng tôi đã thiết kế được một số chủ đề dạy học tích hợp nội dung “Axit cacboxylic” – Hóa học 11. Để khẳng định tính đúng đắn, cần thiết, ý nghĩa khoa học và xác định tính thực tiễn của đề tài, đồ...

 • 05050003067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Văn Hoan (2017)

 • Chương 1: Ở nội dung của chương 1, luận văn đã trình bày được các nội dụng: - Những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng của DHTH bao gồm: Cơ sở lí luận về tích hợp và DHTH, khái niệm và qui trình xây dựng chủ đề DHTH, các PPDH thường dùng trong DHTH, khái niệm, tiêu chí và phương pháp kiểm tra đánh giá NL GQVĐ và ST. - Đưa ra kết quả điều tra thực trạng DHTH ở một số trường THPT của tỉnh Bắc Ninh. Phân tích số liệu điều tra thực trạng về dạy học ở một số trường THPT tỉnh Bắc Ninh chúng tôi nhận thấy việc DHTH và phát triển năng lực GQVĐ cho HS còn nhiều bất cập trong giai đoạn hiện nay. Dạy học TH là một xu hướng dạy học nhằm phát triển NL người học. Đó chính là những cơ sở ...

 • 05050003046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hương;  Advisor: Đào, Thị Việt Anh (2017)

 • Chương 1 của luận văn đã trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng của dạy học tích hợp bao gồm: Cơ sở lí luận về tích hợp và dạy học tích hợp, nguyên tắc và qui trình xây dựng chủ đề dạy học tích hợp, một số phương pháp dạy học thường dùng trong dạy học tích hợp, khái niệm, tiêu chí và phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực hợp tác. Chương 1 cũng đưa ra kết quả điều tra thực trạng dạy học tích hợp ở một số trường trung học phổ thông của tỉnh Nam Định. Dạy học theo chủ đề tích hợp là một xu hướng dạy học nhằm phát triển năng lực người học. Vì vậy, nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học theo chủ đề là vô cùng cần thiết vì nó là cơ sở cho các nhà Sư phạm Giáo dục v...

 • 05050003060.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hiên;  Advisor: Vũ, Thị Thu Hoài (2017)

 • Chương 1 Trong chương này, đề tài đã tổng quan những vấn đề cơ bản về cơ sở lí luận có liên quan đến phát triển NL THHH cho HS như: - Các NL chung, NL đặc thù đặc biệt đi sâu nghiên cứu NL THHH theo định hướng phát triển NL cho HS ở trường phổ thông. - Một số PPDH và kĩ thuật DH tích cực kết hợp với sử dụng TNHH nhằm phát triển NL THHH cho HS. Chúng tôi đã điều tra thực trạng việc sử dụng TN trong DHHH theo định hướng phát triển NLTHHH cho HS thông qua phiếu điều tra 60 GV và 1295 HS lớp 10 của 06 trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và huyện Mê Linh – Hà Nội. Qua đó, chúng tôi nhận thấy vấn đề hình thành và phát triển NL THHH cho HS tại những trường này vẫn chưa thực sự được q...

 • 05050003041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Hồng;  Advisor: Vũ, Thị Thu Hoài (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề cơ bản của đề tài bao gồm: - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực, làm rõ khái niệm, biểu hiện, vai trò của năng lực thực hành hóa học, các biện pháp kiểm tra đánh giá, các phương pháp dạy học tích cực trong việc hình thành và phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Điều tra thực trạng dạy và học của 54 GV và 2050 HS ở 4 trường THPT thuộc tỉnh Bắc Ninh và 2 trường THPT thuộc huyện Mê Linh- Thành phố Hà Nội về việc phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chương Sự điện li- Hóa học 11 làm cơ sở để...

 • 05050003061.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Liên;  Advisor: Phạm, Thị Kim Giang (2017)

 • Chương 1 Trong chương này, chúng tôi đã trình bày được: Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu, vai trò và một số quan điểm về dạy học tích hợp; khái niệm về năng lực, cấu trúc của năng lực, các phương pháp đánh giá năng lực; tổng quan về năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn gồm: Khái niệm, các thành tố vai trò và các tiêu trí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chúng tôi đã giới thiệu một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực theo quan điểm dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Đã tiến hành điều tra, phân tích thực trạng vận dụng quan điểm dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn ở một...

 • 05050003036.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Phạm, Thị Kim Giang (2017)

 • Chương 1 Trong chương 1 của luận văn, chúng tôi trình bày tổng quan một số cơ sở lí luận về năng lực, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong việc phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. Ngoài ra, chúng tôi đã điều tra, phân tích và đánh giá được tình trạng dạy học theo các chủ đề tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến vào thực tiễn trên 20 giáo viên và 800 học sinh ở trường THPT Trực Ninh và THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Nam Định. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy việc phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua dạy học các chủ đề tích hợp là rất cần thiết. Xuất phát từ nhữ...

 • 2414.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • Two-Photon Absorbing Materials and Two-Photon-Induced Chemistry -- Two-Photon Absorbing Photonic Materials: From Fundamentals to Applications -- Three-Dimensional Structuring of Resists and Resins by Direct Laser Writing and Holographic Recording

 • 2464.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • A.C. Grimsdale, K. Müllen: Bridged Polyphenylenes -- From Polyfluorenes to Ladder Polymers -- S.-A. Chen, H.-H. Lu, C.-W. Huang: Polyfluorenes for Device Applications -- W.W.H. Wong, A.B. Holmes: Poly(dibenzosilole)s -- P.-L.T. Boudreault, N. Blouin, M. Leclerc: Poly(2,7-Carbazole)s and Related Polymers -- S.-J. Liu, Y. Zhao, B.-X. Mi, W. Huang: Polyfluorenes with On-Chain Metal Centers -- J.U. Wallace, S.H. Chen: Fluorene-Based Conjugated Oligomers for Organic Photonics and Electronics -- A. Monkman, C. Rothe, S. King, F. Dias: Polyfluorene Photophysics -- M. Knaapila, M.J. Winokur: Structure and Morphology of Polyfluorenes in Solutions and the Solid State -- S. Kappaun, C. Slugovc, ...

 • 2465.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Brinson, H. F.; Brinson, L. C. (2008)

 • A mechanics perspective on the mathematics of viscoelasticity and a materials view of the physical mechanisms behind the polymer deformation processes, are provided by this book. The book fills a critical niche. Clearly written and well-organized, the volume includes an introduction to and mathematical description of the basic materials science of polymers, time-temperature-frequency dependence, and unique deformation mechanisms of polymers.

 • 2466.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Sawye, Linda C.; Grubb, David T.; Meyers, Gregory F. (2008)

 • Introduction to Polymer Morphology -- FundamentalsofMicroscopy -- ImageFormationin the Microscope