Browsing by Subject E-learning

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 10 of 10
 • VÕ THÚY LINH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Võ, Thúy Linh (2018-04-16)

 • Hoc tập trên cac thiêt bị di động (M-learning) la hinh thưc hoc tập chủ động va tiên lơi cho người hoc moi lúc moi nơi dựa trên nên tảng E-learning đã đươc nhiêu nươc trên thê giơi ưng dụng va vẫn la xu hương tích cực của nên giao dục Viêt Nam. Bai viêt tập trung ban bac vê tiêm năng ưng dụng M-learning danh cho sinh viên chuyên Anh Trường Đai hoc Sai Gòn đê nắm bắt điêu kiên va khả năng sử dụng M-learning của sinh viên. Điêu kiên va tinh hinh tiêp nhận công nghê của sinh viên cho thấy tiêm năng ưng dụng M-learning vao viêc day va hoc tiêng Anh cho sinh viên chuyên Anh Trường Đai hoc Sai Gòn la rất lơn. M-learning basing on E-learning and operated over the world without official ...

 • V_L0_01932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo (2008)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về e-learning : khái niệm, lịch sử phát triển, kiến trúc hệ thống và một số chuẩn của e-learning. Trình bày trắc nghiệm trực tuyến : các khái niệm trắc nghiệm trực tuyến, tình hình phát triển và ứng dụng, giới thiệu về đặc tả QTI (cấu trúc, mô tả ...) cho phép tạo các câu hỏi và đóng gói nội dung để có thể tương thích với các hệ thống e-learning. Trình bày về trắc nghiệm thích nghi, bao gồm các vấn đề: khái niệm, hoạt động của hệ thống, các ưu nhược điểm, quá trình phát triển và một số dạng phát triển, phương pháp trắc nghiệm thích nghi có ràng buộc, phương pháp trắc nghiệm thích nghi với việc sinh các câu hỏi dựa vào quy tắc, sử dụng ...

 • V_L0_01932_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2008)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về e-learning : khái niệm, lịch sử phát triển, kiến trúc hệ thống và một số chuẩn của e-learning. Trình bày trắc nghiệm trực tuyến : các khái niệm trắc nghiệm trực tuyến, tình hình phát triển và ứng dụng, giới thiệu về đặc tả (...)

 • V_L0_01963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàn (2008)

 • Tổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc công tác nguyên thủy, lọc cộng tác dựa trên mạng Bayesian và mô hình quan hệ xác suất. Trình bày phần quan trọng nhất của hệ tư vấn là đưa ra tư vấn tác vụ học cho từng sinh viên dựa trên dữ liệu có sẵn về quá trình học tập của sinh viên. Trình bày mô hình quan hệ xác suất dựa trên việc xác định sự phụ thuộc giữa các thuộc tính của sinh viên, của khoa học và việc học tập. Tiến hành cài đặt thử nghiệm hệ tư vấn E-Recomm...

 • V_L0_01963_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàn;  Advisor: Trần, Đình Quế (2008)

 • Tổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc công tác nguyên (...)

 • 00050004221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2014)

 • Nghiên cứu các hệ thống E – learning và các hệ thống linh động theo phản hồi người học. Xây dựng mô hình dự đoán cảm xúc. Đề xuất mô hình điều chỉnh nội dung học tập dựa trên phân tích cảm xúc của người học nhằm cải thiện chất lượng của việc học. Xây dựng phần mềm học tiếng anh để kiểm chứng mô hình điều chỉnh.

Browsing by Subject E-learning

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 10 of 10
 • VÕ THÚY LINH.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Võ, Thúy Linh (2018-04-16)

 • Hoc tập trên cac thiêt bị di động (M-learning) la hinh thưc hoc tập chủ động va tiên lơi cho người hoc moi lúc moi nơi dựa trên nên tảng E-learning đã đươc nhiêu nươc trên thê giơi ưng dụng va vẫn la xu hương tích cực của nên giao dục Viêt Nam. Bai viêt tập trung ban bac vê tiêm năng ưng dụng M-learning danh cho sinh viên chuyên Anh Trường Đai hoc Sai Gòn đê nắm bắt điêu kiên va khả năng sử dụng M-learning của sinh viên. Điêu kiên va tinh hinh tiêp nhận công nghê của sinh viên cho thấy tiêm năng ưng dụng M-learning vao viêc day va hoc tiêng Anh cho sinh viên chuyên Anh Trường Đai hoc Sai Gòn la rất lơn. M-learning basing on E-learning and operated over the world without official ...

 • V_L0_01932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo (2008)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về e-learning : khái niệm, lịch sử phát triển, kiến trúc hệ thống và một số chuẩn của e-learning. Trình bày trắc nghiệm trực tuyến : các khái niệm trắc nghiệm trực tuyến, tình hình phát triển và ứng dụng, giới thiệu về đặc tả QTI (cấu trúc, mô tả ...) cho phép tạo các câu hỏi và đóng gói nội dung để có thể tương thích với các hệ thống e-learning. Trình bày về trắc nghiệm thích nghi, bao gồm các vấn đề: khái niệm, hoạt động của hệ thống, các ưu nhược điểm, quá trình phát triển và một số dạng phát triển, phương pháp trắc nghiệm thích nghi có ràng buộc, phương pháp trắc nghiệm thích nghi với việc sinh các câu hỏi dựa vào quy tắc, sử dụng ...

 • V_L0_01932_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2008)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về e-learning : khái niệm, lịch sử phát triển, kiến trúc hệ thống và một số chuẩn của e-learning. Trình bày trắc nghiệm trực tuyến : các khái niệm trắc nghiệm trực tuyến, tình hình phát triển và ứng dụng, giới thiệu về đặc tả (...)

 • V_L0_01963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàn (2008)

 • Tổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc công tác nguyên thủy, lọc cộng tác dựa trên mạng Bayesian và mô hình quan hệ xác suất. Trình bày phần quan trọng nhất của hệ tư vấn là đưa ra tư vấn tác vụ học cho từng sinh viên dựa trên dữ liệu có sẵn về quá trình học tập của sinh viên. Trình bày mô hình quan hệ xác suất dựa trên việc xác định sự phụ thuộc giữa các thuộc tính của sinh viên, của khoa học và việc học tập. Tiến hành cài đặt thử nghiệm hệ tư vấn E-Recomm...

 • V_L0_01963_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàn;  Advisor: Trần, Đình Quế (2008)

 • Tổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc công tác nguyên (...)

 • 00050004221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2014)

 • Nghiên cứu các hệ thống E – learning và các hệ thống linh động theo phản hồi người học. Xây dựng mô hình dự đoán cảm xúc. Đề xuất mô hình điều chỉnh nội dung học tập dựa trên phân tích cảm xúc của người học nhằm cải thiện chất lượng của việc học. Xây dựng phần mềm học tiếng anh để kiểm chứng mô hình điều chỉnh.