Browsing by Subject Quan hệ vợ chồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050000252_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thu Hiền;  Advisor: Phùng, Trung Tập (2010)

 • Khái niệm quyền thừa kế và thừa kế theo di chúc. Lý luận về di chúc chung của vợ, chồng và hiệu lực pháp luật di chúc chung của vợ, chồng. Thực trạng pháp luật quy định về di chúc chung của vợ, chồng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam (...)

 • 00050000495.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Phương (2011)

 • Làm rõ cơ sở lý luận, khái niệm, đặc điểm và sự phân loại của quyền tài sản; đặc điểm của sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản và nội dung điều chỉnh pháp luật đối với sở hữu chung của vợ, chồng đối với quyền tài sản. Phân tích, đánh giá các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về quyền tài sản, về sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản và thực tiễn áp dụng các quy định đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyền tài sản và sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản.

 • 00050000495_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Phương;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2011)

 • Làm rõ cơ sở lý luận, khái niệm, đặc điểm và sự phân loại của quyền tài sản; đặc điểm của sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản và nội dung điều chỉnh pháp luật đối với sở hữu chung của vợ, chồng đối với quyền tài sản. Phân tích, đánh giá các quy định (...)

 • V_L0_02740.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Dịu;  Advisor: Trần, Văn Luyện, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng trong Bộ luật hình sự 1999, so sánh đối chiếu với tội tương ứng được quy định trong luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Quan hệ vợ chồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050000252_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thu Hiền;  Advisor: Phùng, Trung Tập (2010)

 • Khái niệm quyền thừa kế và thừa kế theo di chúc. Lý luận về di chúc chung của vợ, chồng và hiệu lực pháp luật di chúc chung của vợ, chồng. Thực trạng pháp luật quy định về di chúc chung của vợ, chồng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam (...)

 • 00050000495.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Phương (2011)

 • Làm rõ cơ sở lý luận, khái niệm, đặc điểm và sự phân loại của quyền tài sản; đặc điểm của sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản và nội dung điều chỉnh pháp luật đối với sở hữu chung của vợ, chồng đối với quyền tài sản. Phân tích, đánh giá các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về quyền tài sản, về sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản và thực tiễn áp dụng các quy định đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyền tài sản và sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản.

 • 00050000495_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Phương;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2011)

 • Làm rõ cơ sở lý luận, khái niệm, đặc điểm và sự phân loại của quyền tài sản; đặc điểm của sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản và nội dung điều chỉnh pháp luật đối với sở hữu chung của vợ, chồng đối với quyền tài sản. Phân tích, đánh giá các quy định (...)

 • V_L0_02740.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Dịu;  Advisor: Trần, Văn Luyện, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng trong Bộ luật hình sự 1999, so sánh đối chiếu với tội tương ứng được quy định trong luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật (...); Electronic Resources