Browsing by Subject Vai trò

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 29 of 29
 • KY_05523.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Phương Hòa (2013)

 • Tam giác phát triển có vị trí chiến lược đổi với cả ba nước về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để ba nước mở rộng giao lưu liên kết phát triển kinh tế - xã hội. Nếu so với Việt Nam, nguồn nhân lực các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển của Lào và Campuchia đều yếu và thiếu, tỷ lệ lao động được đào tạo rất thấp, kể cả lực lượng lao động làm công tác quản lý.

 • 1277-1-2494-1-10-20160606.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lã, Khánh Tùng (2013)

 • Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, cùng với bản Hiến pháp sửa đổi năm 1987, ra đời như một kết quả của phong trào vận động dân chủ diễn ra trong suốt thập niên 80 của thế kỷ XX. Đến lượt nó, Tòa án Hiến pháp đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy và củng cố nền dân chủ thông qua các phán quyết của mình, mà rõ nét nhất là trong các bản án liên quan đến ba lĩnh vực: bảo vệ các quyền tự do cá nhân, bảo đảm các nguyên tắc bầu cử dân chủ và bảo đảm nguyên tắc phân chia quyền lực.

 • HO0249~1.PDF.jpg
 • Confernce Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2015)

 • Việc xác định rõ hơn và đầy đủ hơn vai trò, nhiệm vụ và dạng thức hoạt độns của thư viện đại học Việt Nam trong giai đoạn mới có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các trường đại học đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (Nghị quyết số 29 - NQ/TW) Ban chấp hành Trung ương khoá XI vê “Đôi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập hoạt động thư viện đại học Việt Nam thật sự khoa học, đạt chuẩn và tương thích cao với các hệ thống thông tin - thư viện quốc tế nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu tin/ tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của mọi ...

 • 117(1968-12)_p46-58.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoài (1968)

 • Đối với bất kỳ cuộc chiến tranh nào, hậu phương cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng. Đối với chiến tranh nhân dân Việt Nam, vai trò đó lại càng đặc biệt quan trọng. Đảng phải lấy dân làm gốc, phải quán triệt quan điểm dựa vào dân, dựa vào sức mình là chính, đồng thời ra sức tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Hậu phương của ta phải là hậu phương của chiến tranh nhân dân, phải có chế độ chính trị, văn hoá, xã hội ưu việt, tiến bộ, dần dần có kinh tế, quốc phòng lớn mạnh mới đủ sức bảo đảm hậu cần cho quân đội, cho tiền tuyến chiến thắng.

 • 1137-1-2216-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2012)

 • Bài viết phân tích các quan điểm khác nhau trong và ngoài nước về hình phạt bổ sung. Trên cơ sở này, tác giả đã chỉ ra vai trò của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự với những nội dung cần cho các nhà làm luật Việt Nam tham khảo trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự.

Browsing by Subject Vai trò

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 29 of 29
 • KY_05523.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Phương Hòa (2013)

 • Tam giác phát triển có vị trí chiến lược đổi với cả ba nước về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để ba nước mở rộng giao lưu liên kết phát triển kinh tế - xã hội. Nếu so với Việt Nam, nguồn nhân lực các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển của Lào và Campuchia đều yếu và thiếu, tỷ lệ lao động được đào tạo rất thấp, kể cả lực lượng lao động làm công tác quản lý.

 • 1277-1-2494-1-10-20160606.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lã, Khánh Tùng (2013)

 • Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, cùng với bản Hiến pháp sửa đổi năm 1987, ra đời như một kết quả của phong trào vận động dân chủ diễn ra trong suốt thập niên 80 của thế kỷ XX. Đến lượt nó, Tòa án Hiến pháp đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy và củng cố nền dân chủ thông qua các phán quyết của mình, mà rõ nét nhất là trong các bản án liên quan đến ba lĩnh vực: bảo vệ các quyền tự do cá nhân, bảo đảm các nguyên tắc bầu cử dân chủ và bảo đảm nguyên tắc phân chia quyền lực.

 • HO0249~1.PDF.jpg
 • Confernce Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2015)

 • Việc xác định rõ hơn và đầy đủ hơn vai trò, nhiệm vụ và dạng thức hoạt độns của thư viện đại học Việt Nam trong giai đoạn mới có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các trường đại học đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (Nghị quyết số 29 - NQ/TW) Ban chấp hành Trung ương khoá XI vê “Đôi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập hoạt động thư viện đại học Việt Nam thật sự khoa học, đạt chuẩn và tương thích cao với các hệ thống thông tin - thư viện quốc tế nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu tin/ tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của mọi ...

 • 117(1968-12)_p46-58.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoài (1968)

 • Đối với bất kỳ cuộc chiến tranh nào, hậu phương cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng. Đối với chiến tranh nhân dân Việt Nam, vai trò đó lại càng đặc biệt quan trọng. Đảng phải lấy dân làm gốc, phải quán triệt quan điểm dựa vào dân, dựa vào sức mình là chính, đồng thời ra sức tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Hậu phương của ta phải là hậu phương của chiến tranh nhân dân, phải có chế độ chính trị, văn hoá, xã hội ưu việt, tiến bộ, dần dần có kinh tế, quốc phòng lớn mạnh mới đủ sức bảo đảm hậu cần cho quân đội, cho tiền tuyến chiến thắng.

 • 1137-1-2216-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản (2012)

 • Bài viết phân tích các quan điểm khác nhau trong và ngoài nước về hình phạt bổ sung. Trên cơ sở này, tác giả đã chỉ ra vai trò của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự với những nội dung cần cho các nhà làm luật Việt Nam tham khảo trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự.