Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11039 to 11058 of 69829
 • La Thanh Tam_P17_rapport_final_stage.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: La Thanh Tam (2015)

 • Ce travail vise ` a ́elaborer un ensemble de capteurs sans fil pour recueillir le signal de luminance de l’environnement. Ce syst`eme sera attach ́e `a la voiture ou en bus voyage autour de la ville et envoyer les donn ́ees recueillies sur le serveur par la connexion 3G / 4G en temps r ́eel. L’analyse des donn ́ees recueillies peut aider `a donner un plan pour le syst`eme de lumi`ere maintenir, l’ ́economie d’ ́energie ou d’assurer la s ́ecurit ́e ... Le syst`eme va g ́erer les donn ́ees bas ́ee sur les signaux des capteurs de lumi`ere qui in- diquent l’ ́etat de brillant, Unit ́e de Mesure Inertielle(Inertial Measurement Unit) avec la comination d’acc ́el ́erom`etres, gyrosc...

 • d-magnetism-instability-in-R-Co-intermetallic-compounds_2016_Journal-of-Science-Advanced-Materials-and-Devices.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Irina Yu; Gaidukova; Ashot; S. Markosyan (2016)

 • Magnetic phenomena observed inR-Co intermetallic compounds with thed-magnetism instability are reviewed. The magnetic instability in these compounds is intimately related to the special position of the Fermi level in the hybridized 3d-5d(4d) band near to a local peak in N(ε). In the presence of the f-dexchange interaction the magnetic state of the itinerant electron subsystem can essentially be modified giving rise to a number offield- and temperature-induced magnetic phase transitions. Following the band structure calculations these transitions as well as most of their fine details can be well understood theoretically. Magnetic, magnetoelastic and transport measurements of some R-C...

 • 108. Nguyen Viet Khoi_Khoa KT&KDQT_2014_().pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Viet Khoi; Tran, Van Dung (2014)

 • Vietnam lies in the area of highest economic and milk consumption growth in the world. Vietnam also increased milk yield reached the second highest in Asia with output milk consumption is increasing rapidly. However, the dairy industry in the country only satisfies more than 20%; of the domestic consumption, the rest is imported from foreign.

 • 779.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • This book is based on the discussions and papers prepared for the NATO Advanced Research Workshop that took place under the auspices of the NATO Security Through Science Programme and addressed urban water management problems. The workshop sought to critically assess the existing knowledge on Xenobiotics in urban water cycle, with respect to diverse conditions in participating countries, and promote close co-operation among scientists with different professional experience.

 • danh hieu thien nhien Du Van Toan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dư, Văn Toán; Lê, Xuân Tuấn; Vũ, Thành Chơn; Phạm, Bình Quyền (2011)

 • Danh hiệu thiên nhiên và môi trường (TNMT) là danh hiệu cho một vùng địa lý về thiên nhiên và môi trường, được một tổ chức công nhận khi mà vùng đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định của tổ chức đó. Nếu danh hiệu do tổ chức quốc tế công nhận thì đó là danh hiệu quốc tế, nếu là do tổ chức quốc gia công nhận thì đó là danh hiệu quốc gia. Hiện nay, đã có nhiều danh hiệu quốc tế và quốc gia về TNMT đã được công nhận tại Việt Nam. Các địa phương nhận được danh hiệu TNMT, đặc biệt danh hiệu quốc tế như Hạ Long, Cát Bà, Xuân Thủy, Cần Giờ, Phong Nha – Kẻ Bàng, đã có những tác động tích cực từ du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện sinh kế cộng đồng địa phương. Rất ...

 • danh hieu thien nhien Du Van Toan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dư Văn Toán; Lê Xuân Tuấn; Vũ Thành Chơn; Phạm Bình Quyền (2011)

 • Danh hiệu thiên nhiên và môi trường (TNMT) là danh hiệu cho một vùng địa lý về thiên nhiên và môi trường, được một tổ chức công nhận khi mà vùng đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định của tổ chức đó. Nếu danh hiệu do tổ chức quốc tế công nhận thì đó là danh hiệu quốc tế, nếu là do tổ chức quốc gia công nhận thì đó là danh hiệu quốc gia. Hiện nay, đã có nhiều danh hiệu quốc tế và quốc gia về TNMT đã được công nhận tại Việt Nam. Các địa phương nhận được danh hiệu TNMT, đặc biệt danh hiệu quốc tế như Hạ Long, Cát Bà, Xuân Thủy, Cần Giờ, Phong Nha – Kẻ Bàng, đã có những tác động tích cực từ du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện sinh kế cộng đồng địa phương. Rất ...

 • 32. DU VAN TOAN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Toán, Dư Văn (2010)

 • The article introduces an overview of some national and international geographical titles that have been given to certain Vietnamese marine areas. The awarding of these titles particularly Vietnam's sea areas, has been very helpful for Vietnam. In particular, the granting of international titles by UNESCO to areas on the coast and at sea, such as Ha Long Bay, Phong Nha - Ke Bang and My Son, has had the effect of bringing about great economic development. Regarding the various kinds of titles, the most common international title granted is that of ‘World Biosphere Reserve’, awarded to six sites, followed by ‘World's Most Beautiful Bay’ for three sites, and then two World Heritage site...

 • V_L2_00424_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thuận;  Advisor: Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn (2003)

 • Xác định khái niệm danh hoá, mô tả hiện tượng danh hoá trong mối liên quan với hiện tượng chuyển loại trên các bình diện sự chuyển hoá về ý nghĩa khả năng và phạm vi hoạt động định danh. Mô tả phân tích để đưa ra danh sách các yếu tố danh hóa, phân loại cá (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 212 tr.

 • 2010 DANH MUC CONG TRINH CRES (FINAL) 03.11.2010.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Giang, Võ Thanh; Vi, Phạm Thị Tường; Huyền, Trương Thị Thanh (2010)

 • Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tròn 25 năm hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với các cố gắng không ngừng, vừa tự nâng cao trình độ vừa tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường và các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm đã đã thu được một số thành tựu đáng được ghi nhận. Cuốn sách “Danh mục các công trình khoa học 1985 – 2010. 25 năm Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường” tập hợp danh mục sách, kỷ yếu, báo cáo của Trung tâm hay các cán bộ của Trung tâm tham gia soạn thảo, danh mục c...

 • 2015 DANH MUC CONG TRINH CRES (FINAL) 05.11.2015.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Giang, Võ Thanh; Thủy, Lê Thị Bích; Thanh, Phùng Quốc (2015)

 • Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tròn 30 năm hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với các cố gắng không ngừng, vừa tự nâng cao trình độ, vừa tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu triển khai, ứng dụng, gắn với đào tạo sau đại học, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường và các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm đã thu được một số thành tựu đáng ghi nhận. Cuốn sách “Danh mục các công trình khoa học 1985 – 2015. 30 năm Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường” tập hợp danh mục sách, kỷ yếu, báo cáo khoa học củ...

 • 00050006700.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2015)

 • Luận văn tập trung trình bày và phân tích các vấn đề về lý luận của khái niệm“danh nghĩa lịch sử, tập trung phân tích thực tiễn áp dụng khái niệm “danh nghĩa lịch sử” trong giải quyết tranh chấp quốc tế về chủ quyền biển và hải đảo; Đưa ra những phân tích và dự đoán về mức độ thuyết phục trong các “danh nghĩa lịch sử” do Trung Quốc đưa ra. Luận văn có nội dung mới trong việc phân tích những vấn đề về lý luận và thực tiễn của khái niệm “danh nghĩa lịch sử”.

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11039 to 11058 of 69829
 • La Thanh Tam_P17_rapport_final_stage.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: La Thanh Tam (2015)

 • Ce travail vise ` a ́elaborer un ensemble de capteurs sans fil pour recueillir le signal de luminance de l’environnement. Ce syst`eme sera attach ́e `a la voiture ou en bus voyage autour de la ville et envoyer les donn ́ees recueillies sur le serveur par la connexion 3G / 4G en temps r ́eel. L’analyse des donn ́ees recueillies peut aider `a donner un plan pour le syst`eme de lumi`ere maintenir, l’ ́economie d’ ́energie ou d’assurer la s ́ecurit ́e ... Le syst`eme va g ́erer les donn ́ees bas ́ee sur les signaux des capteurs de lumi`ere qui in- diquent l’ ́etat de brillant, Unit ́e de Mesure Inertielle(Inertial Measurement Unit) avec la comination d’acc ́el ́erom`etres, gyrosc...

 • d-magnetism-instability-in-R-Co-intermetallic-compounds_2016_Journal-of-Science-Advanced-Materials-and-Devices.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Irina Yu; Gaidukova; Ashot; S. Markosyan (2016)

 • Magnetic phenomena observed inR-Co intermetallic compounds with thed-magnetism instability are reviewed. The magnetic instability in these compounds is intimately related to the special position of the Fermi level in the hybridized 3d-5d(4d) band near to a local peak in N(ε). In the presence of the f-dexchange interaction the magnetic state of the itinerant electron subsystem can essentially be modified giving rise to a number offield- and temperature-induced magnetic phase transitions. Following the band structure calculations these transitions as well as most of their fine details can be well understood theoretically. Magnetic, magnetoelastic and transport measurements of some R-C...

 • 108. Nguyen Viet Khoi_Khoa KT&KDQT_2014_().pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Viet Khoi; Tran, Van Dung (2014)

 • Vietnam lies in the area of highest economic and milk consumption growth in the world. Vietnam also increased milk yield reached the second highest in Asia with output milk consumption is increasing rapidly. However, the dairy industry in the country only satisfies more than 20%; of the domestic consumption, the rest is imported from foreign.

 • 779.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • This book is based on the discussions and papers prepared for the NATO Advanced Research Workshop that took place under the auspices of the NATO Security Through Science Programme and addressed urban water management problems. The workshop sought to critically assess the existing knowledge on Xenobiotics in urban water cycle, with respect to diverse conditions in participating countries, and promote close co-operation among scientists with different professional experience.

 • danh hieu thien nhien Du Van Toan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dư, Văn Toán; Lê, Xuân Tuấn; Vũ, Thành Chơn; Phạm, Bình Quyền (2011)

 • Danh hiệu thiên nhiên và môi trường (TNMT) là danh hiệu cho một vùng địa lý về thiên nhiên và môi trường, được một tổ chức công nhận khi mà vùng đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định của tổ chức đó. Nếu danh hiệu do tổ chức quốc tế công nhận thì đó là danh hiệu quốc tế, nếu là do tổ chức quốc gia công nhận thì đó là danh hiệu quốc gia. Hiện nay, đã có nhiều danh hiệu quốc tế và quốc gia về TNMT đã được công nhận tại Việt Nam. Các địa phương nhận được danh hiệu TNMT, đặc biệt danh hiệu quốc tế như Hạ Long, Cát Bà, Xuân Thủy, Cần Giờ, Phong Nha – Kẻ Bàng, đã có những tác động tích cực từ du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện sinh kế cộng đồng địa phương. Rất ...

 • danh hieu thien nhien Du Van Toan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dư Văn Toán; Lê Xuân Tuấn; Vũ Thành Chơn; Phạm Bình Quyền (2011)

 • Danh hiệu thiên nhiên và môi trường (TNMT) là danh hiệu cho một vùng địa lý về thiên nhiên và môi trường, được một tổ chức công nhận khi mà vùng đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định của tổ chức đó. Nếu danh hiệu do tổ chức quốc tế công nhận thì đó là danh hiệu quốc tế, nếu là do tổ chức quốc gia công nhận thì đó là danh hiệu quốc gia. Hiện nay, đã có nhiều danh hiệu quốc tế và quốc gia về TNMT đã được công nhận tại Việt Nam. Các địa phương nhận được danh hiệu TNMT, đặc biệt danh hiệu quốc tế như Hạ Long, Cát Bà, Xuân Thủy, Cần Giờ, Phong Nha – Kẻ Bàng, đã có những tác động tích cực từ du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện sinh kế cộng đồng địa phương. Rất ...

 • 32. DU VAN TOAN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Toán, Dư Văn (2010)

 • The article introduces an overview of some national and international geographical titles that have been given to certain Vietnamese marine areas. The awarding of these titles particularly Vietnam's sea areas, has been very helpful for Vietnam. In particular, the granting of international titles by UNESCO to areas on the coast and at sea, such as Ha Long Bay, Phong Nha - Ke Bang and My Son, has had the effect of bringing about great economic development. Regarding the various kinds of titles, the most common international title granted is that of ‘World Biosphere Reserve’, awarded to six sites, followed by ‘World's Most Beautiful Bay’ for three sites, and then two World Heritage site...

 • V_L2_00424_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thuận;  Advisor: Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn (2003)

 • Xác định khái niệm danh hoá, mô tả hiện tượng danh hoá trong mối liên quan với hiện tượng chuyển loại trên các bình diện sự chuyển hoá về ý nghĩa khả năng và phạm vi hoạt động định danh. Mô tả phân tích để đưa ra danh sách các yếu tố danh hóa, phân loại cá (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 212 tr.

 • 2010 DANH MUC CONG TRINH CRES (FINAL) 03.11.2010.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Giang, Võ Thanh; Vi, Phạm Thị Tường; Huyền, Trương Thị Thanh (2010)

 • Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tròn 25 năm hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với các cố gắng không ngừng, vừa tự nâng cao trình độ vừa tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường và các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm đã đã thu được một số thành tựu đáng được ghi nhận. Cuốn sách “Danh mục các công trình khoa học 1985 – 2010. 25 năm Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường” tập hợp danh mục sách, kỷ yếu, báo cáo của Trung tâm hay các cán bộ của Trung tâm tham gia soạn thảo, danh mục c...

 • 2015 DANH MUC CONG TRINH CRES (FINAL) 05.11.2015.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Giang, Võ Thanh; Thủy, Lê Thị Bích; Thanh, Phùng Quốc (2015)

 • Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tròn 30 năm hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với các cố gắng không ngừng, vừa tự nâng cao trình độ, vừa tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu triển khai, ứng dụng, gắn với đào tạo sau đại học, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường và các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm đã thu được một số thành tựu đáng ghi nhận. Cuốn sách “Danh mục các công trình khoa học 1985 – 2015. 30 năm Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường” tập hợp danh mục sách, kỷ yếu, báo cáo khoa học củ...

 • 00050006700.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2015)

 • Luận văn tập trung trình bày và phân tích các vấn đề về lý luận của khái niệm“danh nghĩa lịch sử, tập trung phân tích thực tiễn áp dụng khái niệm “danh nghĩa lịch sử” trong giải quyết tranh chấp quốc tế về chủ quyền biển và hải đảo; Đưa ra những phân tích và dự đoán về mức độ thuyết phục trong các “danh nghĩa lịch sử” do Trung Quốc đưa ra. Luận văn có nội dung mới trong việc phân tích những vấn đề về lý luận và thực tiễn của khái niệm “danh nghĩa lịch sử”.