Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 62512 to 62531 of 69829
 • 1171.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2009)

 • In his paper entitled “On a New Kind of Ray, A Preliminary Communication” relat-ing the discovery of x-rays, which was submitted to the Ẅurzburg Physico-MedicalSociety on December 28, 1895, R̈ontgen stated the following about the refractionand reflection of the newly discovered rays: “The question as to the reflection of the X-ray may be regarded as settled, by the experiments mentioned in the preceding paragraph, in favor of the view thatno noticeable regular reflection of the raystakes place from any of the substances examined. Other experiments, which I here omit, lead to the same conclusion.

 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Bình Xuân Lộc; Trần, Văn Tuấn (2017)

 • Aspergillus niger is a mold commonly used in industrial production of many enzymes and organic acids. Because this fungus can produce different extracellular enzymes to degrade plant materials, it also causes the damages for some agricultural products at postharvest stages. In this study, we isolated a black mold strain named TL8 from a decayed dragon fruit. Based on morphological characteristics and the rDNA ITS (internal transcribed spacer) sequence, the TL8 strain was identified as A. niger. The A. niger TL8 strain is able to use different carbon sources for the growth and decay the peel of dragon fruits in vitro. In order to establish the basis for future studies on the mechanism ...

 • V_L0_00091.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hường (2002)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận cơ bản về biên giới quốc gia trong pháp luật quốc tế. Thực trạng biên giới lãnh thổ giữa hai quốc gia nói chung cũng như quá trình hoạch định biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc.Trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và khuyến nghị nhằm xây dựng một đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài giữaViệt Nam và Trung Quốc.

 • 00050000392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ƣớc Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dƣới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định rõ chủ quyền quốc gia về thềm lục địa.

 • 00050000392_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ước Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dưới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định (...)

 • 01050000072.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Nhiệm; Nguyễn, Thị Hải (2011)

 • Tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn phát triển Du lịch sinh thái (DLST) trên thế giới và Việt Nam. Phân tích tiềm năng DLST chủ yếu, các tác động của DLST đến môi trường tự nhiên và nhân văn ở Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn. Đánh giá hiện trạng hoạt động phát triển du lịch tại VQG Xuân Sơn theo các nguyên tắc của DLST. Đề xuất các định hướng và giải pháp phù hợp cho phát triển DLST ở VQG Xuân Sơn, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội và bảo tồn, nhằm khai thác bền vững nguồn tài nguyên du lịch.

 • 01050002542.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Anh;  Advisor: Vũ, Văn Phái (2015)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường (QHBVMT). Nghiên cứu đặc thù về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, KT-XH và các vấn đề môi trường, làm cơ sở cho việc xây dựng bản đồ phân vùng môi trường (PVMT) và đề xuất định hướng QHBVMT huyện Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích diễn biến ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Phú Lộc. PVMT và đề xuất định hướng QHBVMT tổng thể huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 62512 to 62531 of 69829
 • 1171.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2009)

 • In his paper entitled “On a New Kind of Ray, A Preliminary Communication” relat-ing the discovery of x-rays, which was submitted to the Ẅurzburg Physico-MedicalSociety on December 28, 1895, R̈ontgen stated the following about the refractionand reflection of the newly discovered rays: “The question as to the reflection of the X-ray may be regarded as settled, by the experiments mentioned in the preceding paragraph, in favor of the view thatno noticeable regular reflection of the raystakes place from any of the substances examined. Other experiments, which I here omit, lead to the same conclusion.

 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Bình Xuân Lộc; Trần, Văn Tuấn (2017)

 • Aspergillus niger is a mold commonly used in industrial production of many enzymes and organic acids. Because this fungus can produce different extracellular enzymes to degrade plant materials, it also causes the damages for some agricultural products at postharvest stages. In this study, we isolated a black mold strain named TL8 from a decayed dragon fruit. Based on morphological characteristics and the rDNA ITS (internal transcribed spacer) sequence, the TL8 strain was identified as A. niger. The A. niger TL8 strain is able to use different carbon sources for the growth and decay the peel of dragon fruits in vitro. In order to establish the basis for future studies on the mechanism ...

 • V_L0_00091.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hường (2002)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận cơ bản về biên giới quốc gia trong pháp luật quốc tế. Thực trạng biên giới lãnh thổ giữa hai quốc gia nói chung cũng như quá trình hoạch định biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc.Trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và khuyến nghị nhằm xây dựng một đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài giữaViệt Nam và Trung Quốc.

 • 00050000392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ƣớc Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dƣới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định rõ chủ quyền quốc gia về thềm lục địa.

 • 00050000392_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ước Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dưới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định (...)

 • 01050000072.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Nhiệm; Nguyễn, Thị Hải (2011)

 • Tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn phát triển Du lịch sinh thái (DLST) trên thế giới và Việt Nam. Phân tích tiềm năng DLST chủ yếu, các tác động của DLST đến môi trường tự nhiên và nhân văn ở Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn. Đánh giá hiện trạng hoạt động phát triển du lịch tại VQG Xuân Sơn theo các nguyên tắc của DLST. Đề xuất các định hướng và giải pháp phù hợp cho phát triển DLST ở VQG Xuân Sơn, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội và bảo tồn, nhằm khai thác bền vững nguồn tài nguyên du lịch.

 • 01050002542.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Anh;  Advisor: Vũ, Văn Phái (2015)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường (QHBVMT). Nghiên cứu đặc thù về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, KT-XH và các vấn đề môi trường, làm cơ sở cho việc xây dựng bản đồ phân vùng môi trường (PVMT) và đề xuất định hướng QHBVMT huyện Phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích diễn biến ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Phú Lộc. PVMT và đề xuất định hướng QHBVMT tổng thể huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.