Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 57820 to 57839 of 62097
 • YXuyenDichtruyen(4Q)伊川易傳(4卷).pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: [宋]程頤; Trình Di đời Tống biên soạn (1782)

 • Y Xuyên Dịch truyện còn gọi là Dịch Trình truyện, Chu Dịch Trình thị truyện, Chu Dịch Trình truyện, Trình thị Dịch truyện, do Trình Di đời Tống biên soạn. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm bài trừ tượng số, phát huy nghĩa lý. Bản in năm (...)

 • V_L0_01285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mậu Tuân (2007)

 • Khái quát về Nhà nước pháp quyền, khái niệm và bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQXHCN). Nghiên cứu pháp luật trong việc xây dựng NNPQXHCN, vị trí, vai trò và những mối quan hệ cơ bản của pháp luật trong NNPQXHCN. Phân tích thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay - nhìn từ góc độ các thành tố cơ bản của NNPQXHCN. Đề xuất một số định hướng thống nhất về mô hình tổng thể hệ thống pháp luật Việt Nam, cải cách luật hiến pháp, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy trình lập pháp và tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nền văn hóa pháp lý Việt Nam hiện đại, phù hợp với bản sắc dân tộc nhằm đáp ứn...

 • 4. Pham Van Quyet_447-457.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Quyết (2019)

 • Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục đại học - nơi vừa tham gia trực tiếp vào các quá trình và ứng dụng những thành tự vừa có trách nhiệm cung cấp nguồn nhân lực với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập và Cách mạng khoa học công nghệ. Thông qua các tài liệu thu thập được về vấn đề, bài viết đã phân tích sự ảnh hưởng và những yêu cầu đặt đặt ra của quá trình hội nhập và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối với giáo dục đại học. Từ đó, bài viết đề xuất một số gợi ý cho việc xác định, làm rõ sứ mệnh, mục tiêu của giáo dục đại họ...

 • 4066-61-7599-1-10-20170620.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo; Võ, Văn Việt (2017)

 • Hiệu quả giảng dạy của giảng viên được xem là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục đại học. Một khi giảng viên thỏa mãn, yêu thích với công việc của mình, họ sẵn sàng phấn đấu hết mình để công việc ngày một tốt hơn, điều này góp phần vào sự thành công của một trường đại học, đồng thời xây dựng được nguồn nhân lực có trình độ phục vụ cho đất nước. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quảgiảng dạy của giảng viên. Trên cơ sở thực trạng được khảo sát, xử lý, phân tích kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố: sự phản hồi và kết quả của sinh viên; Đồng nghiệp; Cơ sở vật chất; Lương, thưởng và phụ cấp lần lượt ảnh hưởng đến hiệu qu ảgiảng dạy của...

 • Factors Affecting Lecturers’ Teaching Effectiveness.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo; Võ, Văn Việt (2017)

 • Hiệu quả giảng dạy của giảng viên được xem là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục đại học. Một khi giảng viên thỏa mãn, yêu thích với công việc của mình, họ sẵn sàng phấn đấu hết mình để công việc ngày một tốt hơn, điều này góp phần vào sự thành công của một trường đại học, đồng thời xây dựng được nguồn nhân lực có trình độ phục vụ cho đất nước. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên. Trên cơ sở thực trạng được khảo sát, xử lý, phân tích kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố: sự phản hồi và kết quả của sinh viên; Đồng nghiệp; Cơ sở vật chất; Lương, thưởng và phụ cấp lần lượt ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy củ...

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 57820 to 57839 of 62097
 • YXuyenDichtruyen(4Q)伊川易傳(4卷).pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: [宋]程頤; Trình Di đời Tống biên soạn (1782)

 • Y Xuyên Dịch truyện còn gọi là Dịch Trình truyện, Chu Dịch Trình thị truyện, Chu Dịch Trình truyện, Trình thị Dịch truyện, do Trình Di đời Tống biên soạn. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm bài trừ tượng số, phát huy nghĩa lý. Bản in năm (...)

 • V_L0_01285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mậu Tuân (2007)

 • Khái quát về Nhà nước pháp quyền, khái niệm và bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQXHCN). Nghiên cứu pháp luật trong việc xây dựng NNPQXHCN, vị trí, vai trò và những mối quan hệ cơ bản của pháp luật trong NNPQXHCN. Phân tích thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay - nhìn từ góc độ các thành tố cơ bản của NNPQXHCN. Đề xuất một số định hướng thống nhất về mô hình tổng thể hệ thống pháp luật Việt Nam, cải cách luật hiến pháp, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy trình lập pháp và tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nền văn hóa pháp lý Việt Nam hiện đại, phù hợp với bản sắc dân tộc nhằm đáp ứn...

 • 4. Pham Van Quyet_447-457.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Quyết (2019)

 • Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục đại học - nơi vừa tham gia trực tiếp vào các quá trình và ứng dụng những thành tự vừa có trách nhiệm cung cấp nguồn nhân lực với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập và Cách mạng khoa học công nghệ. Thông qua các tài liệu thu thập được về vấn đề, bài viết đã phân tích sự ảnh hưởng và những yêu cầu đặt đặt ra của quá trình hội nhập và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối với giáo dục đại học. Từ đó, bài viết đề xuất một số gợi ý cho việc xác định, làm rõ sứ mệnh, mục tiêu của giáo dục đại họ...

 • 4066-61-7599-1-10-20170620.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo; Võ, Văn Việt (2017)

 • Hiệu quả giảng dạy của giảng viên được xem là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục đại học. Một khi giảng viên thỏa mãn, yêu thích với công việc của mình, họ sẵn sàng phấn đấu hết mình để công việc ngày một tốt hơn, điều này góp phần vào sự thành công của một trường đại học, đồng thời xây dựng được nguồn nhân lực có trình độ phục vụ cho đất nước. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quảgiảng dạy của giảng viên. Trên cơ sở thực trạng được khảo sát, xử lý, phân tích kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố: sự phản hồi và kết quả của sinh viên; Đồng nghiệp; Cơ sở vật chất; Lương, thưởng và phụ cấp lần lượt ảnh hưởng đến hiệu qu ảgiảng dạy của...

 • Factors Affecting Lecturers’ Teaching Effectiveness.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo; Võ, Văn Việt (2017)

 • Hiệu quả giảng dạy của giảng viên được xem là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục đại học. Một khi giảng viên thỏa mãn, yêu thích với công việc của mình, họ sẵn sàng phấn đấu hết mình để công việc ngày một tốt hơn, điều này góp phần vào sự thành công của một trường đại học, đồng thời xây dựng được nguồn nhân lực có trình độ phục vụ cho đất nước. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên. Trên cơ sở thực trạng được khảo sát, xử lý, phân tích kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố: sự phản hồi và kết quả của sinh viên; Đồng nghiệp; Cơ sở vật chất; Lương, thưởng và phụ cấp lần lượt ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy củ...