Ảnh hưởng của phương pháp điều chế chất mang lên hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trong phản ứng oxi hóa pha lỏng Benzylancol

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10320Ảnh hưởng của phương pháp điều chế chất mang lên hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trong phản ứng oxi hóa pha lỏng Benzylancol

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10320