Cơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10336Cơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10336