Phân tích phổ NMR của các hợp chất tổng hợp từ Eugenol

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10482Phân tích phổ NMR của các hợp chất tổng hợp từ Eugenol

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10482