Sự tiến triển của đường bờ biển Thái Bình trong Holoxen muộn - hiện đại và vấn đề quai đê lấn biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4416Sự tiến triển của đường bờ biển Thái Bình trong Holoxen muộn - hiện đại và vấn đề quai đê lấn biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4416