Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4450Đặc trưng đại số của toán tử khả nghịch phải suy rộng trong không gian tuyến tính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4450