Chế tạo màng Y-Ba-Cu-O và nghiên cứu khảo sát chúng bằng kỹ thuật SEM - EDX

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4453Chế tạo màng Y-Ba-Cu-O và nghiên cứu khảo sát chúng bằng kỹ thuật SEM - EDX

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4453