On the comparison problem of the stability for non lineaVề bài toán so sánh tính ổn định của hệ động học chịu nhiễu nhỏ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4508On the comparison problem of the stability for non lineaVề bài toán so sánh tính ổn định của hệ động học chịu nhiễu nhỏ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4508