Tập đoàn kinh tế: Mô hình quản lý và chiến lược phát triển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4657Tập đoàn kinh tế: Mô hình quản lý và chiến lược phát triển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4657