Đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn lactic phân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4736Đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn lactic phân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4736