Cấu trúc gần định xứ trong các chất lỏng đơn giản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4927Cấu trúc gần định xứ trong các chất lỏng đơn giản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4927