Sử dụng bộ lọc Laplace làm rõ nét các đối tượng trên ảnh số nhằm tự động hóa thu thập dữ liệu đất đai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4991Sử dụng bộ lọc Laplace làm rõ nét các đối tượng trên ảnh số nhằm tự động hóa thu thập dữ liệu đất đai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4991