Nghiên cứu một số tính chất Proteinaz ngoại bào của Bacillus subtilis bằng phương pháp điện di trên gel polyacrilamit

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5235Nghiên cứu một số tính chất Proteinaz ngoại bào của Bacillus subtilis bằng phương pháp điện di trên gel polyacrilamit

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5235