Nghiên cứ tách trực tiếp Molipden khỏi Vofram trên nhựa trao đổi anionit trong môi trường nước-Axeton

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5244Nghiên cứ tách trực tiếp Molipden khỏi Vofram trên nhựa trao đổi anionit trong môi trường nước-Axeton

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5244