Một cách giải hệ phương trình vi phân thường phi tuyến tính trong mô hình phần tử hữu hạn sóng động học một chiều

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5246Một cách giải hệ phương trình vi phân thường phi tuyến tính trong mô hình phần tử hữu hạn sóng động học một chiều

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5246