Các phương pháp nghiên cứu dự án ''xây dựng năng lực nghiên cứu du lich nghèo''( nghiên cứu trường hợp Sa Pa và Bát Tràng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5658



Các phương pháp nghiên cứu dự án ''xây dựng năng lực nghiên cứu du lich nghèo''( nghiên cứu trường hợp Sa Pa và Bát Tràng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5658