Nghiên cứu mối tương tác Đất - Biển phục vụ quản lý thống nhất đới bờ vịnh bắc bộ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6360Nghiên cứu mối tương tác Đất - Biển phục vụ quản lý thống nhất đới bờ vịnh bắc bộ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6360