Một số khuyết điểm lớn trong phần thứ bảy của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6379Một số khuyết điểm lớn trong phần thứ bảy của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6379