Vận dụng nguyên lý Atabay cho bài toán sáp nhập và mua lại ngân hàng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/772Vận dụng nguyên lý Atabay cho bài toán sáp nhập và mua lại ngân hàng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/772