Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/837Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/837