212_Cuộc tranh cãi về nguồn gốc của kính viễn vọng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/15571212_Cuộc tranh cãi về nguồn gốc của kính viễn vọng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/15571