209_Thời trang có ảnh hưởng như thế nào đến ngành quảng cáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/17806209_Thời trang có ảnh hưởng như thế nào đến ngành quảng cáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/17806