192_Lễ gắn biển phố Ngụy Như Kontum và phố Lê Văn Thiêm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/20094192_Lễ gắn biển phố Ngụy Như Kontum và phố Lê Văn Thiêm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/20094