13 cá nhân thuộc ĐHQGHN được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ năm học 2005-2006

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/2012913 cá nhân thuộc ĐHQGHN được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ năm học 2005-2006

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/20129