Đa dạng vi khuẩn khử nitrat trong một số môi trường sinh thái ở Việt Nam và các chủng đại diện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6143Đa dạng vi khuẩn khử nitrat trong một số môi trường sinh thái ở Việt Nam và các chủng đại diện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/6143