Miền ổn định của hệ động lực liên tục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/101383Miền ổn định của hệ động lực liên tục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/101383