Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam: động lực thúc đấy đầu tư trực tiếp nước ngoài từ EU vào Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/101644Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam: động lực thúc đấy đầu tư trực tiếp nước ngoài từ EU vào Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/101644