PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TÁCH VÀ NHÂN DÒNG DNA TỪ CÁC MẪU MÔ ĐỘNG VẬT CÓ LƯỢNG DNA THẤP PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10308PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TÁCH VÀ NHÂN DÒNG DNA TỪ CÁC MẪU MÔ ĐỘNG VẬT CÓ LƯỢNG DNA THẤP PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10308