Sơ bộ đánh giá giá trị lịch sử và khoa học kho tài liệu tiếng Pháp của Đại học Đông Dương, tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10598Sơ bộ đánh giá giá trị lịch sử và khoa học kho tài liệu tiếng Pháp của Đại học Đông Dương, tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10598