Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về y dược học cổ truyền để đảm bảo quyền đối với tri thức truyền thống tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10683Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về y dược học cổ truyền để đảm bảo quyền đối với tri thức truyền thống tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10683