Áp dụng phương pháp dóng hàng trình tự cho bài toán dự đoán biến thể gen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108140Áp dụng phương pháp dóng hàng trình tự cho bài toán dự đoán biến thể gen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108140