Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Oudomxay, Lào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108146Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Oudomxay, Lào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108146