Nghiên cứu đề xuất định hướng sử dụng hợp lý đất nông nghiệp ở phía đông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108150Nghiên cứu đề xuất định hướng sử dụng hợp lý đất nông nghiệp ở phía đông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/108150