Nghiên cứu và ứng dụng ITIL cho quản lý dịch vụ đám mây nội bộ trong doanh nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10907Nghiên cứu và ứng dụng ITIL cho quản lý dịch vụ đám mây nội bộ trong doanh nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10907