Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10951Nghiên cứu vi sinh vật sinh Methane ứng dụng cho sản xuất Biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10951