Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10975Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10975