Xây dựng hệ thống nhắn tin nội bộ dựa trên các thiết bị thông tin không dây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11067Xây dựng hệ thống nhắn tin nội bộ dựa trên các thiết bị thông tin không dây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11067