Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Bá Dư-
dc.date.accessioned2016-05-27T07:40:32Z-
dc.date.available2016-05-27T07:40:32Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citation112 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11092-
dc.description.abstractLuận văn hệ thống hoá những vấn đề cơ bản và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về chiến lược phát triển ngoại thương. Tác giả chọn lọc những kinh nghiệm này, giới thiệu cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam. Dưới góc độ kinh tế chính trị học, đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản ở tầm vĩ mô của hoạt động ngoại thương Việt Nam, chủ yếu từ sau năm 1986 đến nay. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng vận động của ngoại thương Việt Nam. Căn cứ vào xu thế phát triển kinh tế đất nước, luận văn đề xuất định hướng và một số giải pháp cơ bản trong chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam, đó là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý ngoại thương. Chủ động hội nhập quốc tế và đa dạng hoá quan hệ kinh tế, đa phương hoá thị trường. Lựa chọn ưu tiên các ngành mũi nhọn có sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Sau cùng là nhóm giải pháp về nguồn vốn, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mớien_US
dc.publisherĐHQGen_US
dc.subjectKinh tếen_US
dc.subjectNgoại thươngen_US
dc.subjectThời kỳ đổi mớien_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleNgoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triểnen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 004 Chuong 1.pdf
  • Size : 301,12 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Bá Dư-
  dc.date.accessioned2016-05-27T07:40:32Z-
  dc.date.available2016-05-27T07:40:32Z-
  dc.date.issued2004-
  dc.identifier.citation112 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11092-
  dc.description.abstractLuận văn hệ thống hoá những vấn đề cơ bản và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về chiến lược phát triển ngoại thương. Tác giả chọn lọc những kinh nghiệm này, giới thiệu cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam. Dưới góc độ kinh tế chính trị học, đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản ở tầm vĩ mô của hoạt động ngoại thương Việt Nam, chủ yếu từ sau năm 1986 đến nay. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng vận động của ngoại thương Việt Nam. Căn cứ vào xu thế phát triển kinh tế đất nước, luận văn đề xuất định hướng và một số giải pháp cơ bản trong chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam, đó là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý ngoại thương. Chủ động hội nhập quốc tế và đa dạng hoá quan hệ kinh tế, đa phương hoá thị trường. Lựa chọn ưu tiên các ngành mũi nhọn có sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Sau cùng là nhóm giải pháp về nguồn vốn, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mớien_US
  dc.publisherĐHQGen_US
  dc.subjectKinh tếen_US
  dc.subjectNgoại thươngen_US
  dc.subjectThời kỳ đổi mớien_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleNgoại thương Việt Nam thực trạng và định hướng chiến lược phát triểnen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 004 Chuong 1.pdf
  • Size : 301,12 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :