BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC NINGNANMYCIN - MỘT LOẠI KHÁNG SINH DÙNG TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ XẠ KHUẨN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11160BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC NINGNANMYCIN - MỘT LOẠI KHÁNG SINH DÙNG TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ XẠ KHUẨN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11160