Thử nghiệm lên men sản xuất amylaza quy mô bán công nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11165Thử nghiệm lên men sản xuất amylaza quy mô bán công nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11165