Phân lập và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi sinh vật sống nội sinh trong thực vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11167Phân lập và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi sinh vật sống nội sinh trong thực vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11167