Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử để phát hiện các chủng vi sinh vật gây bệnh cây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11169Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử để phát hiện các chủng vi sinh vật gây bệnh cây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11169