Sổ tay ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp vừa và nhỏ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11238Sổ tay ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp vừa và nhỏ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11238