Nghiên cứu và ứng dụng công cụ kiểm thử tự động Selenium trong kiểm thử phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11241Nghiên cứu và ứng dụng công cụ kiểm thử tự động Selenium trong kiểm thử phần mềm : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11241